Åpenhet, ansvarliggjøring og samarbeid

Setermoen mottak AS arbeider for å tilby et trygt og inkluderende miljø for asylsøkere fra ulike kulturer.

Vi bygger broer i et mangfoldig fellesskap

Med åpenhet, ansvarliggjøring og samarbeid, skal vi utvikle oss til å være en ressurs for beboere, ansatte og lokalsamfunnet.

Mottaket har totalt 170 plasser, fordelt på ordinær avdeling og tilrettelagt avdeling, og beboerne kommer fra mange ulike nasjoner og består av både familier og enslige. I mottaket skal beboerne ha et enkelt, men forsvarlig botilbud mens de venter på svar på sin søknad om asyl i Norge.

Våre mål

Hva gjør beboerne?

For at våre beboere skal få en mest mulig meningsfull hverdag, har vi satt i verk en god del tiltak. Av dette kan nevnes svømming, internettkafè, fotball, sy- og strikkekurs. Mange av aktivitetene er helt eller delvis beboerstyrte, som betyr at de organiserer og avvikler disse selv. I tillegg arrangerer mottaket aktivitetsdager med fjellturer, fisking, aking, ski alt etter årstid og værforhold.

For beboerne er også biblioteket i kommunen et kjærkomment tilbud, hvor bibliotekarene velvillig hjelper til med å bestille og finne frem bøker på beboernes eget morsmål. I tillegg får de som har interesse lånt bøker og cd'er for å lære norsk. Vi håper og tror at disse aktivitetene har en positiv effekt både for beboerne og lokalsamfunnet forøvrig. I tillegg følger alle beboerne UDI's informasjonsprogram, som tar for seg det å være asylsøker, samt en god del samfunnskunnskap om Norge.

Ledelse

Driftsoperatøren ved Setermoen mottak er Tor Einar Svendsen, men den daglige driften ledes av daglig leder Sami Hajzeri. Tilrettelagt avdeling ledes av Mari Langedrag Nårgård i samarbeid med, fire miljøterapeuter og mottaksarbeidere (miljøarbeider og assistenter). Vi har 23 årsverk fordelt på 28 ansatte.

Bosetting

Ved positivt svar på asylsøknad, kartlegges beboerne. IMDI er ansvarlig for bosettingen. I 2023 ble 180 beboere bosatt fra Setermoen mottak til kommuner spredd over hele landet.

Les mer om Imdi

Våre mål

   Vi skal skape en trygg og meningsfull tilværelse for alle våre beboere.

Sikre en trygg og meningsfull tilværelse

I tråd med Utlendingsdirektoratets (UDI) rundskriv og retningslinjer, er vårt primære mål å tilby en sikker og verdig tilværelse for alle våre beboere. Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at hver enkelt beboer føler seg trygg og ivaretatt i sitt nye miljø.

Individuell tilnærming til beboernes behov

Vi legger stor vekt på å møte hver enkelt beboers behov gjennom åpenhet, trygghet og tillit. Vårt team er dedikert til å tilby personlig støtte og assistanse, slik at alle kan føle seg forstått og respektert.

Profesjonell og faglig utvikling

Gjennom "Håndbok for Setermoen Mottak AS" utvikler vi rutiner som sikrer at vårt arbeid, både internt og eksternt, oppfattes som profesjonelt og faglig dyktig. Vi streber etter kontinuerlig forbedring og kompetanseheving.

Etiske standarder

Våre etiske retningslinjer er fundamentale for å opprettholde integritet og ansvarlighet i vår virksomhet. Vi forplikter oss til å handle rettferdig og etisk i alle aspekter av vår drift.

Fjerne elendighetsperspektivet

Vi arbeider aktivt for å avmystifisere og normalisere livet i mottaket. Ved å bryte ned stigma og misoppfatninger, hjelper vi beboere med å gjenopprette deres status og selvbilde, og fremmer en sunnere integrering i samfunnet.

Normalisere livssituasjonen

Til tross for de unormale omstendighetene beboerne befinner seg i, er det vårt mål å gjøre deres hverdag så normal som mulig. Vi tilrettelegger for aktiviteter og tjenester som bidrar til en følelse av normalitet og stabilitet.

Illustrasjon - Familie klem

Ordinær avdeling

   Vi skal skape en trygg og meningsfull tilværelse for alle våre beboere.

Den ordinære avdelingen ved Setermoen Mottak AS er dedikert til drift av mottaket på en måte som støtter beboernes evne til å håndtere sin egen livssituasjon under oppholdet. Vårt mål er å forberede beboerne enten for bosetting i Norge eller for en trygg retur til hjemlandet.

Vi arbeider målrettet for å tilby en bostedserfaring som fremmer personlig vekst og utvikling. Med tilrettelagte tiltak og programmer sørger vi for at hver enkelt beboer får muligheter til å utvikle sine ferdigheter, styrke sin kulturelle identitet og forberede seg på fremtiden, enten det er i Norge eller et annet land.

  • Normalt bosted i en sårbar tid Vi anstrenger oss for å gjøre hverdagslivet så normalt som mulig for personer i sårbar livssituasjon. Vårt fokus er på å ivareta og fremme beboernes individualitet, tilhørighet og mestringsevne.

  • Aktiv deltakelse og innflytelse Det legges stor vekt på å gi beboerne praktiske oppgaver som bidrar til reell innflytelse på driften av mottaket. Dette styrker følelsen av tilhørighet og kontroll over eget liv.

  • Beboerrettet arbeid Vi tilbyr differensierte tiltak tilpasset de ulike behovene hos våre beboere. Dette inkluderer aktiviteter og programmer som bidrar til en meningsfylt hverdag og tillater beboere å ivareta sitt språk og sin kultur.

Tilrettelagt avdeling

  Tilrettelagt avdeling for asylsøkere med særskilt hjelpebehov.

Setermoen mottak har en tilrettelagt avdeling som tilbyr spesialiserte tjenester for asylsøkere med særskilt hjelpebehov. Dette gjør oss til en av kun fire slike avdelinger i Norge og den eneste i Nord-Norge. Avdelingen ledes av Mari Langedrag Nergård i samarbeid med spesial sykepleier og andre mijløterapeuter og assistenter. Den er utstyrt for å håndtere et bredt spekter av utfordringer.

Døgnbemannet støtte

Avdelingen er døgnbemannet for å sikre kontinuerlig støtte og omsorg til våre beboere. Denne 24-timers tilgjengeligheten er kritisk for å møte de umiddelbare og varierte behovene til beboerne i denne avdelingen.

Ring oss

  • Psykiske lidelser Tilbudet er rettet mot personer som lider av psykiske lidelser, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse på en psykiatrisk institusjon.

  • Atferdsutfordringer Vi hjelper også personer hvis atferd kan være en belastning for andre beboere. Dette inkluderer tilfeller som ikke nødvendigvis skyldes psykiske lidelser.

  • Fysisk handikap Vår avdeling støtter også beboere med fysiske handikap, og sørger for tilgjengelige fasiliteter og tilpasninger etter behov.