Nyttige ressurser for beboere og lokalsamfunnet

Her finner du direkte tilgang til viktige ressurser som kan hjelpe deg med spørsmål om asylsøknadsprosessen, integrering, offentlige tjenester, og mer. Vi oppfordrer alle til å komme med forslag til andre relevante sider som kan inkluderes for å berike denne listen ytterligere.

UDI aktuelt

Utlendingsdirektoratet

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker. 

Besøk udi.no

Utlendingsnemnda

Utlendingsnemnda (UNE) er et uavhengig organ som behandler klager i utlendingssaker og statsborgerskapssaker, etter først å ha blitt behandlet av UDI.

Besøk une.no

Norsk organisasjon for asylsøkere

NOAS er en uavhengig organisasjon som arbeider for å sikre rettssikkerheten til asylsøkere i Norge. De tilbyr bistand gjennom de forskjellige fasene av asylprosessen.

Besøk noas.no

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et norsk statlig direktorat underlagt Kunnskaps­departementet og har ansvar for å iverksette regjeringens integrerings­politikk. Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006. 

Besøk imdi.no

Arbeids- og velferdsforvaltning

Arbeids- og velferdsforvaltning består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. NAV har ca. 19 000 medarbeidere, herav ca. 14 000 i Arbeids- og velferdsetaten og ca. 5 000 i kommunene.

Besøk nav.no

Bardu kommune

Bardu kommune ligger i Troms og Finnmark fylke. Kommunen er en innlandskommune og er sammen med Karasjok og Kautokeino de eneste kommunene i Troms og Finnmark uten kystlinje. Kommunen grenser til Sverige i øst og kommunene Målselv, Sørreisa, Salangen, Lavangen og Narvik. På grunn av sine store utmarks- og fjellområder er kommunen betegnet som en Villmarkskommune.

Besøk bardu.kommune.no

Internasjonale organisasjonen for migrasjon

Den Internasjonale Organisasjonen for Migrasjon (IOM) er en del av FN-systemet som den ledende mellomstatlige organisasjonen som siden 1951 har fremmet human og ryddig migrasjon til fordel for alle, med 175 medlemsland og tilstedeværelse i over 100 land.

Besøk iom.int

Norge.no

Norge.no er en veiviser til digitale tjenester (selvbetjeningsløsninger) fra statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner. Norge.no gir deg også informasjon om hvordan du kan kommunisere på nett med det offentlige og velge digital postkasse.

Besøk norge.no

Politiet i Norge

Politiet i Norge (formelt benevnt politi- og lensmannsetaten) er en riksdekkende statlig etat i Norge som skal bekjempe kriminalitet og sørge for orden i det daglige. Den er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Etaten styres av to sidestilte organer, Politidirektoratet (POD) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og består for øvrig av tolv politidistrikter, fem særorganer, Politiets fellestjenester og Politiets IT-enhet.

Besøk politiet.no

Ung.no

Ung.no er et nettsted, det offentliges informasjonskanal for ungdom. Det drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Nettsiden henvender seg til ungdom i alderen 13 til 20 år. Nettsiden tar opp emner som utdanning, arbeid, forelskelse, verneplikt, sex og samliv, pubertet, psykisk helse, kultur og andre emner. Nettsiden informerer også om hvilke rettigheter, plikter og muligheter ungdom har.

Besøk ung.no

Helsenorge

Helsenorge.no er et nettsted som ble etablert i 2011 av norske helsemyndigheter for å formidle informasjon til innbyggere og pasienter i Norge. Informasjonsinnholdet leveres fra mange offentlige helseaktører, blant Helsebiblioteket, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.

Besøk helsenorge.no

Barneombudet.no

Barneombudet skal fremme barns interesser i samfunnet og følge med på utviklingen av barns oppvekstkår. Vi skal spesielt følge med på at barns interesser blir ivaretatt i lovgivningen og at Norge overholder FNs barnekonvensjon.

Besøk barneombudet.no

Asylbarn.no

Asylbarn.no / Asylinfo.no er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsnemnda (UNE). Siden skal informere deg som mindreårig eller voksen asylsøker om asylprosessen fra A-Å.

Besøk asylbarn.no